Home         Contact        
 
ระบบงาน
 ระบบทะเบียน
 ฐานข้อมูลหลักสูตรและ TQF
 การรับเข้าศึกษา
 สหกิจศึกษา
 
สำหรับนักศึกษา
 ขอเอกสารออนไลน์
 ปฏิทินการศึกษา
 ปฏิทินกิจกรรม
 ขั้นตอนบริการ
ข่าวสำนัก  
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยนครพนม
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 06.30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2558 โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
กองทะเบียนและประมวลผล และศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศให้การต้อนรับ
   
ข่าวทั้งหมด
ระบบประเมินและประกันคุณภาพ
ระบบบริหารเพื่อการจัดการ
 
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม
27
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน +3 ประจำปี 2558
พฤษภาคม
30
นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน +3 ประจำปี 2557
มิถุนายน
3
โครงการพัฒนาจิต ประจำปี พ.ศ.2558
  ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 123 หมู่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 203-833, (043) 347-486
ติดต่อเรา | เบอร์โทรศัพท์ | แผนผังเว็บไซต์ | ข้อเสนอแนะ