ระบบข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ทางสำนักงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการทำงานในระบบผ่านการติดต่อทางระบบอินเตอร์เนตซึ่งทำให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้กันอย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง

ระบบทะเบียน

ใช้เพื่อการลงทะเบียน เป็นเว็บหลักในการตรวจสอบสถานะของนักศึกษา เช่นการดูเกรด ตรวจสอบจบ

RSS Feed

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของสำนักทะเบียนฯ อัพเดทเรื่องที่เกียวข้องกับนักศึกษา นักเรียน บุคคลภายนอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Registrar Smart App

สำหรับ นักศึกษา ใช้ติดตาม / ตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา ระเบียบเบื้องต้น แผนที่ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

ระบบรับเข้าศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับตรง หรือข้อมูลทั่วไปที่นักเรียนควรรู้ก่อนทำการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

การบริหารงานการพัฒนาวิชาการ พัฒนาศักยภาพและอำนวยความสะดวกแก่คณะวิชาต่างๆ

ระบบร้องเรียน

เป็นการส่งคำร้องเรียนหรือ ปัญหาต่างๆเพื่อให้เจ้าที่ได้แก้ไขเบื้องต้น หรือคำร้องเกี่ยวกับการบรีิการของสำนัก

ข่าวสาร สำนักทะเบียนและประมวลผล

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษา

สื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณ

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

ขอแจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2556 (ด่วนมากที่สุด)

นักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครฯ โดยวิธีรับตรง

การรับเข้าศึกษา

ภาพงานเกษียณบุคลากรสายสนับสนุน คุณแดง มะลิวัลย์

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

สมัครแล้วเข้าไปตรวจสอบสถานภาพการชำระเงิน พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือเพิ่มรายวิชาสอบ/เปลี่ยนสนามสอบ

การรับเข้าศึกษา

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 2557

การรับเข้าศึกษา

เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

นักศึกษา

สัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกิจ

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)

นักศึกษา

KKU Freshy Application สำหรับนักศึกษาใหม่

นักศึกษา

ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

นักศึกษา

ผลการประกวดสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

รายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (ด่วนมากที่สุด)

นักศึกษา

ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียน หรือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)

นักศึกษา

หน่่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2013 & จัดทำโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น