ระบบข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีความยินดียิ่งที่จะพัฒนาระบบให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ระบบทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา ลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะนักศึกษา ขอเอกสาร เกรด ตรวจสอบจบ

RSS Feed

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของสำนักทะเบียนฯ อัพเดทเรื่องที่เกียวข้องกับนักศึกษา นักเรียน บุคคลภายนอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Registrar Smart App

เข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน Smart Device ทุกที่ ทกเวลา

ระบบรับเข้าศึกษา

Admission & Quota กำหนดการณ์ วิธีการรับสมัคร ขั้นตอนต่างๆ ในการสอบเข้าเป็นนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

Thailand Qualification Framework ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบร้องเรียน

ร้องเรียน แนะนำ

ข่าวสาร สำนักทะเบียนและประมวลผล

ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา (ไฟล์แก้ไข ม.พายัพ)

การรับเข้าศึกษา

ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา

การรับเข้าศึกษา

ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3

การรับเข้าศึกษา

นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

ปฏิทินการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2558

การรับเข้าศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557

นักศึกษา

แนวปฏิบัติกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

สัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

ประชุมสัมมนา

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาดูงานและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

การขอเอกสารทางการศึกษา

นักศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2557

นักศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

สื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณ

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

ขอแจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2556 (ด่วนมากที่สุด)

นักศึกษา

ภาพงานเกษียณบุคลากรสายสนับสนุน คุณแดง มะลิวัลย์

ประชาสัมพันธ์/ทั่วไป

หน่่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2013 & จัดทำโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น