เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา

ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 3/2558 ) ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ข้อที่ 1-3 ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
   
         
ข้อ 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว.130 ลว. 19 พ.ย. 2556 download
  เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน  
  และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
         
ข้อ 2. หนังสือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0514.23/1443 ลว. 3 พ.ค. download
  2559 เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับเงินใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการออก  
  ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกสวัสดิการ  
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
         
ข้อ 3. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เลือก ภาคปกติ หรือโครงการพิเศษ)  
         
  >> สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ  
         
  >> สำหรับนักศึกษา โครงการพิเศษ (เลือกตามคณะ สาขาวิชา)  
         
      >> ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน download
      ภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคฤดูร้อน)