>>ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  
           
    -   สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 52-55  
        ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 1688/2552)  
           
    -   สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 56 เป็นต้นไป  
        ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 963/2555)  
           
    -   สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์  
        ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 605/2559)  
           
    -   สำหรับนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัส 61  
        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2691/2560  
           
    -   สำหรับนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 62  
        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 396/2562  
        สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
           
    -   สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์  
           
        >> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 141/2559, 963/2555 หนังสือที่ ศธ 0514.23.6/551 สำหรับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รหัส 55 56 57 58 59 60  
           
        >> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 727/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษา รหัส 61  
           
        >> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 485/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ  
        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษา รหัส 61  
           
           
    -   สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 9/2559, 1764/2558, 963/2555  
           
           
    -   สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 651/2553  
           
           
    -   สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
        >> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1548/2560  
           
           
    -   สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ  
        >> ประกาศฯ (ฉบับที่ 49/2551) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
        หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2)  
        สำหรับนักศึกษา รหัส 52, 53, 54, 55, 56  
           
        >> ประกาศฯ (ฉบับที่ 47/2557) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
        หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 3)  
        สำหรับนักศึกษา รหัส 57-60  
           
        >> ประกาศฯ (ฉบับที่ 403/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
        สำหรับหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ  
        สำหรับนักศึกษา รหัส 61  
           
        >> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 1689/2562 )  
        (ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2561/2 เป็นต้นไป)  
           
           
    -   สำหรับนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        >> ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (ฉบับที่ 963/2555)  
        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  
        คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  
        คณะบริหารธุรกิจ (ถึงรหัส 60)  
           
        >> คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับนักศึกษา รหัส 61 คณะบริหารธุรกิจ)  
        ประกาศฯ (ฉบับที่ 726/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
        คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        สำหรับนักศึกษา รหัส 61