ข่าวสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทั้งหมด

By Win Sasunan / November 3, 2017

มข. จัดประชุม ๔ ฝ่าย เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม ๔ ฝ่าย ระหว่างสำนักพระราชวัง จังหวัด ทหาร...

Read More
By Win Sasunan / September 10, 2017

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561         วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนโฮเต็ล ห้องสัมมนาภูมริน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ...

Read More
By piraai / July 12, 2017

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   โดยลงทะเบียนผ่านเว็บ reg.kku.ac.th และเปิดระบบลงทะเบียนในวันแรกเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้าย เวลา 18.00 น.

Read More
By bhatairat / June 14, 2017

งานแถลงข่าวเปิดตัวตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และตู้เติมเงินอัตโนมัติ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดใช้ตู้เติมเงินและตู้เอกสารอัตโนมัติ  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ...

Read More
By Win Sasunan / June 13, 2017

ตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ นวัตกรรมใหม่เพื่อให้บริการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร...

Read More
By piraai / April 26, 2017

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บ reg.kku.ac.th และเปิดระบบลงทะเบียนในวันแรกเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้าย เวลา 18.00 น.

Read More
By Thaneth Ngoseth / March 6, 2017

อบรมการใช้งานเวปไซต์การประชาสัมพันธ์

วันนี้...เวลา 09.00 - 12,00 น  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้มีการจัดโครงการอบรมการประชาสันพันธ์ข่าวสารทางเวปไซต์  https://registrar.kku.ac.th โดยวิทยากร คณวิญญ์ สาสุนันท์  ได้สอนการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของเวปไซต์ในการประกาสข่าวสารต่างๆของทางสำนักบริการและพัฒนาวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 15...

Read More
By Win Sasunan / October 29, 2016

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th  

Read More
By Win Sasunan / October 4, 2016

มข.ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรทูลเกล้าฯถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยรองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 พร้อมฉลองพระองค์ครุยและสิ่งของถวาย ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ที่...

Read More
By Win Sasunan / August 1, 2016

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30...

Read More
By Nattha Thongda / April 10, 2016

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา...

Read More
By Nattha Thongda / April 5, 2016

บุคลากรสำนักบริหารฯ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ

บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง “จรรยาบรรณกับการทำงาน” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจากการฟังบรรยายธรรมะดังกล่าว...

Read More
By Nattha Thongda / April 5, 2016

รองฯ วิชาการร่วมงานวันสถาปนา วปท.มข.

ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
By Nattha Thongda / March 27, 2016

การอบรมการใช้ระบบลงทะเบียนและระบบตารางสอนตารางสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่คณะวิชา

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ได้จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้เรื่องการใช้ระบบลงทะเบียนและระบบตารางสอนตารางสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริม ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในระดับคณะวิชา...

Read More
By Nattha Thongda / March 19, 2016

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เมื่อปี พ.ศ. 2537 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มีการปรับปรุงการแบ่งงานส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงมีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี...

Read More
By Nattha Thongda / March 19, 2016

การประชุม “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดการประชุม เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี...

Read More
By Nattha Thongda / March 1, 2016

ประชุมวิชาการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558” ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์...

Read More
By Nattha Thongda / August 27, 2015

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมการจัดการความรู้ตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา/หน่วยงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ พลพินิจ ร่วมด้วยวิทยากร นางสาวอรวรรณ...

Read More
By Nattha Thongda / July 9, 2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี...

Read More
By Nattha Thongda / July 8, 2015

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วม MOU ด้านการพัฒนาหลักสูตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์...

Read More
By Nattha Thongda / June 30, 2015

โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทำงานของบุคลากร

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทำงานของบุคลากรณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 1. พ.ร.บ....

Read More
By Nattha Thongda / June 17, 2015

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจ และบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิต-ธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

Read More
By Nattha Thongda / May 19, 2015

มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)...

Read More
By Nattha Thongda / May 19, 2015

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 06.30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2558 โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ...

Read More
By Nattha Thongda / May 19, 2015

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ...

Read More