คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปริญญาตรี มี 16 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาสเปน
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท มี 10 หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ลุ่มน้ำโขงศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก มี 7 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนาตะวันออก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์