วิทยาลัยนานาชาติ


ปริญญาตรี มี 6 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต กิจการระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระดับโลก (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)