ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการสัมมนา

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 

ประกาศคณะกรรมการการอุมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

 

แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตร

แนวทางปฏิบัติในการขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR

 

ประกาศฯ (ฉบับที่ ๗๒/๒๕๖๐) เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชา

 

ประกาศฯ (ฉบับที่ ๒๐๘๓/๒๕๕๙) เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา

 

ร่างประกาศฯ เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะ ๑

 

ร่างประกาศฯ เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะ ๒

 

ร่างประกาศฯ เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะ ๓

 

ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

 

ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 

การทวนสอบผลการเรียนรู้

 

ตัวอย่างแบบรายงานการทวนสอบ

 

ประกาศ ศธ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

 

ประกาศ ศธ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548

 

ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

 

ประกาศ ศธ แนวทางความตกลงร่วมมือฯ ม ไทย-ม ต่างประเทศ 2550

 

ประกาศ ศธ แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

 

ประกาศ ศธ แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เปิดสอนหลักสูตรระบบทางไกล 2548

 

ประกาศ ศธ จัดการศึกษา ปริญญาโทสองปริญญา 2548

 

ประกาศ ศธ จัดการศึกษา ปริญญาตรีสองปริญญา 2552

 

ประกาศ ศธ ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 2549

 

ประกาศ_การกำหนดเงื่อนไขของรายวิชา 2531

 

ประกาศ_การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา_2546

 

ประกาศการเสนอขออนุมติเปิด-ปิดรายวิชา

 

ประกาศทบวงฯแนวปฏิบัติที่ดีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 2545

 

ประกาศฯ แนวปฏิบัติหลักสูตรโครงการพิเศษร่วมกับปกติ_2546

 

ประกาศฯ การระบบรหัสวิชา_2548

 

ประกาศฯ หลักเกณฑ์สหกิจศึกษา 597_2548

 

ประกาศฯการเปิดและปิดรายวิชา1412_2555

 

ประกาศฯการปิดหลักสูตร 1523_2555

 

ระเบียบการศึกษาปริญญาตรีสำหรับผู้ได้ปริญญาตรีแล้ว 2548

 

ระเบียบฯ การเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ_2550

 

ระเบียบฯ มข ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 2555

 

ระเบียบฯว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี_2555

 

ระเบียบฯสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี_2548