ข่าวสหกิจศึกษาทั้งหมด

By Win Sasunan / September 7, 2017

โครงการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โครงการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงานและความเชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์/นักศึกษาสหกิจศึกษากับภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร...

Read More
By jeerge / June 20, 2017

ผู้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากรในโครงการ “พัฒนาผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา" โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการด้านสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ แด่คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 7 มิ.ย 2560...

Read More
By jeerge / June 20, 2017

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และ ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรใน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8...

Read More
By pronso / April 27, 2017

นักศึกษาสหกิจศึกษารับรางวัลประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภท ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ในโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9  ณ อาคาร...

Read More
By jeerge / April 3, 2017

โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาอาเซียน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ โครงการประเมินและติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานประสานงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ แม่ข่ายของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดโครงการ โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาอาเซียน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเมิน...

Read More
By jeerge / March 21, 2017

โครงการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน...

Read More
By Win Sasunan / January 31, 2017

โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดำเนิน     โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559   วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ...

Read More
By Win Sasunan / January 31, 2017

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559” วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล...

Read More
By Win Sasunan / October 26, 2016

สำนักบริหารฯ แนะนำทุนและสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียน ณ วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบรรยายให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในโครงการ "แนะนำทุนและสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น"...

Read More
By Nattha Thongda / April 12, 2016

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล...

Read More
By Nattha Thongda / November 30, 2015

โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1/2558” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช...

Read More
By Nattha Thongda / November 24, 2015

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าศึกษาดูงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับด้านสหกิจศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา...

Read More