กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา
งานรับเข้าศึกษา : (043) 202-660, เบอร์ภายใน : 42187
งานทะเบียนประวัติ : (043) 202-817, เบอร์ภายใน : 44131

ปฏิทินรับตรง

ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจําปการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

ระเบียบการรับสมัคร

กำลังดำเนินการใส่ข้อมูล

Log in ผู้ประสานงานโรงเรียน

เปิดให้ upload ข้อมูลนักเรียน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557

1. Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลผู้ประสานงานที่นี่ 
2. Log in ผู้ประสานงานโรงเรียน 

มีคำถามติดต่อได้ที่ apply_kku@kku.ac.th
หรือ 081-546-8165, 090-351-1933, 093-326-3608

ติดต่อสอบถาม

มีคำถามติดต่อได้ที่ apply_kku@kku.ac.th
หรือ 081-546-8165, 090-351-1933, 093-326-3608

ข่าวสารของกลุ่มภารกิจ

ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา (ไฟล์แก้ไข ม.พายัพ)

ตารางแสดงคณะ สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประจำปี 2558 (ไฟล์แก้ไข ม.พายัพ)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด (ไฟล์แก้ไข ม.พายัพ) 

ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา

ตารางแสดงคณะ สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประจำปี 2558 (ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Zip)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 

ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3

ระบบจะเปิดให้โรงเรียนสามารถส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. 3 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกำหนดส่งข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 โปรดคอยติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์
Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลผู้ประสานงานที่นี่ 
Log in ผู้ประสานงานโรงเรียน 

นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยรวมทางความคิด สติปญญาของสังคม และเปนศูนยรวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่นในความเปนเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรใกลชิดกับกลุมประเทศอินโดจีน จึงเปนสถาบันการศึกษาที่เปนแหลงเชื่อมโยงความรูทางอินโดจีนอยางแทจริง

ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2558

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบรายละเอียด/กำหนดการสอบ และสถานที่สอบของแต่ละคณะได้ ดังนี้
1. รหัสวิชา 10 - 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 043-202396 หรือ http://fa.kku.ac.th
2. รหัสวิชา 19 - 20 คณะศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 043-343452-3 ต่อ 315 หรือ http://ednet.kku.ac.th
3. รหัสวิชา 21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 043-362150 หรือ http://en.kku.ac.th
4. รหัสวิชา 22 – 23 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 043-362046 หรือ http://arch.kku.ac.th

วิชาสอบต่อไปนี้ สอบในวันและเวลาเดียวกัน
ผู้สมัคร จะสมัครสอบวิชาเหล่านี้ ได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น
สอบวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รหัส 22 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัส 23 ความถนัดทางการออกแบบ

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2558

เว็บไซต์สำหรับการรับสมัครสอบ
http://apply.kku.ac.th
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร วิชาที่ต้องสอบ ปฏิทินการรับสมัคร
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบ, คะแนนสูงต่ำ
กระดานถามตอบ (Webboard)
www.facebook.com/kkuquotapage

ปฏิทินการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2013 & จัดทำโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น