แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552