อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6

 
 
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รุ่นที่ 6

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องออนซอน โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย
 
 
 
 
หมายเหตุ
เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่ส่งชื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมก่อน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
 
ส่งแบบตอบรับกลับยัง
คุณภรณ์ฑิพย์ วะทา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail: pronso@kku.ac.th เบอร์ติดต่อ 098-5715802
เบอร์โทรภายใน 45580 ID LINE : yui0258