Monthly Archive: February 2016

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประสิทธิ์ มูลเพีย หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชการ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…
Read more