Monthly Archive: March 2016

ประชุมวิชาการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558″ ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ให้กับประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรในทุกคณะ จำนวน 400 คน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการแล้วคาดว่าทุกหลักสูตรสามารถนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ของคณะต่อไป