แบบฟอร์ม

ตัวอย่าง มคอ.
กรณีตัวอย่างการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างขอบรรจุหลักสูตรเข้าแผน
ตัวอย่างรายชื่อ กก พัฒนาหลักสูตร
ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการ (ตรี)
ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการ (บัณฑิต)
ตัวอย่างเอกสารเสนอ กก กลั่นกรอง
ตัวอย่างเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวอย่างเสนอสภาฯ
ตัวอย่างเสนอ สกอ
ตัวอย่างรูปเล่ม มคอ 2 ปป (ตรี) 1
ตัวอย่างรูปเล่ม มคอ 2 ใหม่ (ตรี) 2
ตัวอย่างรูปเล่ม มคอ 2 ปป (บัณฑิตศึกษา)
ตัวอย่างรูปเล่ม มคอ 2 ใหม่ (บัณฑิตศึกษา)
ตัวอย่างหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
ตัวอย่างรายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3)
ตัวอย่างรายละเอียดของรายวิชา (มคอ 4)
ตัวอย่างรายงานผลของรายวิชา (มคอ 5)
ตัวอย่างรายงานผลของรายวิชา (มคอ 6)
ตัวอย่างรายงานผลของหลักสูตร (มคอ 7)

ขั้นตอนและแบบฟอร์ม มคอ.
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และปฏิทินการดำเนินการจัดทำหลักสูตร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เอกสารแบบฟอร์มในการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
แบบฟอร์มบรรจุแผน 1
แบบฟอร์มบรรจุแผน 2
แบบเสนอรายชื่อ กก พัฒนาหลักสูตร
แบบตรวจสอบ (ตรี)
แบบตรวจสอบ (บัณฑิต)
แบบฟอร์มบันทึกเสนอหลักสูตร
แบบ มคอ 2 ป ตรี
แบบ มคอ 2 ป โท-เอก
แบบฟอร์มปรับปรุงเล็กน้อย
แบบ มคอ 3
แบบ มคอ 4
แบบ มคอ 5
แบบ มคอ 6
แบบ มคอ 7
แบบ มคอ 7 ใหม่ (29 กค.58)
แบบ Synopsis (ตรี)
แบบ Synopsis(ป บัณฑิต)
แบบ Synopsis (โท)
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบ Synopsis (เอก)
แบบรายงานฯ มคอ 01-06 (ตรี)
แบบรายงานฯ มคอ 01-06 (โท)
แบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิสภา