ประกาศ

– ประกาศ-อัตลักษณ์

ประกาศการเสนอขออนุมติเปิด-ปิดรายวิชา
คู่มือผลการทวนสอบผลการเรียนรู้
ตัวอย่างแบบรายงานการทวนสอบ
ประกาศ ศธ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ประกาศ ศธ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ประกาศ ศธ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
ประกาศ ศธ แนวทางความตกลงร่วมมือฯ ม ไทย-ม ต่างประเทศ 2550
ประกาศ ศธ แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ประกาศ ศธ แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ประกาศ ศธ แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เปิดสอนหลักสูตรระบบทางไกล 2548
ประกาศ ศธ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ประกาศ ศธ การจัดการศึกษา ป ตรี (ต่อเนื่อง) 2553
ประกาศ ศธ การจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษานอกสถานที่ตั้ง 2552
ประกาศ ศธ จัดการศึกษา ปริญญาโทสองปริญญา 2548
ประกาศ ศธ จัดการศึกษา ปริญญาตรีสองปริญญา 2552
ประกาศ ศธ ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 2549
ประกาศ ศธ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ศธ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2544
ประกาศ ศธ มาตรฐานอุดมศึกษา 2554
ประกาศ ศธ หลักเกณฑ์ เปิดสอนระบบทางไกล 2548
ประกาศ ศธ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาฯนอกสถานที่ตั้ง 2552
ประกาศ ศธ หลักเกณฑ์ การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) 2551
ประกาศ ศธ หลักเกณฑ์ การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) 2551
ประกาศ ศธ หลักเกณฑ์ การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) 2552
ประกาศ ศธ หลักเกณฑ์ การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) 2553
ประกาศ ศธ หลักเกณฑ์ การกำหนดชื่อปริญญา 2549
ประกาศทบวงฯเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาในระบบ 2545
ประกาศทบวงฯแนวปฏิบัติที่ดีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 2545
ประกาศ_การกำหนดเงื่อนไขของรายวิชา 2531
ประกาศ_การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา_2546
ประกาศ_การกำหนดเงื่อนไขของรายวิชา 2531
ประกาศฯ แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ_2550
ประกาศฯ แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์โทษทางวิชาการ_2550
ประกาศฯ แนวปฏิบัติหลักสูตรโครงการพิเศษร่วมกับปกติ_2546
ประกาศฯ การระบบรหัสวิชา_2548
ประกาศฯ หลักเกณฑ์สหกิจศึกษา 2548
ประกาศ_การกำหนดเงื่อนไขของรายวิชา 2531
ประกาศฯการปิดหลักสูตร 2555
ปริญญากิตติมศักดิ์