ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง

คำสั่ง

  • คำสั่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

ข้อบังคับ-ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ(ฉ2) 2545
พรบ. อุดมศึกษา_2547
– พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
– พรฏ. ว่าด้วยปริญญา มข. 2544-2554
(ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยปริญญาฯ 2558
พรฎ. ปริญญาฉบับที่ 1_2544
พรฎ. ปริญญาฉบับที่ 2_2550
พรฎ. ปริญญาฉบับที่ 3_2554
– ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
– ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา มข.ระดับปริญญาตรี
คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2558(ระเบียบ-ข้อบังคับ)
ระเบียบฯว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี_2555
– ระเบียบ-ประกาศ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา มข.
ระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมฯระดับบัณฑิตศึกษา
-ระเบียบฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (นศ.ต่างประเทศ) 2547
ประกาศฯ ค่าธรรมเนียม ป.ตรี นศ.ต่างประเทศ 2547
ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมฯ ป.ตรี นานาชาติ ศึกษาศาสตร์
ระเบียบฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (นศ.ต่างประเทศ) 2547
-ระเบียบฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ปกติ 2549-2555
ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรีปกติ 2555-2556
ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป ตรี ปกติ 426_2549
ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป ตรี ปกติ 972_2549
ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป ตรี ปกติ 1688_2552
ระเบียบฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป ตรี ปกติ 2549
ระเบียบฯค่าธรรมเนียมการศึกษา ป ตรี ปกติ _2552
สรุปค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ 2558
– ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 2539
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 2539
สร้างความเข้าใจ ปริญญากิตติมศักดิ์
– ระเบียบแนวปฏิบัติ หลักสูตรโครงการพิเศษ 2550
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ระเบียบ/หลักเกณฑ์
แจ้งการส่งเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 2554
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
หลักเกณฑ์ประเมินเปิดสอนหลักสูตรระบบทางไกล 2548
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา 2535
– ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548
1.ระเบียบฯ การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548
2.ประกาศขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
3.ผังขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตร
4.บันทึกขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.แบบขออนุมัติเปิดหลักสูตร
6.ตัวอย่างประกาศฯสำหรับแต่ละหลักสูตร
7.ตัวอย่างประกาศค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละหลักสูตร
8.ประกาศฯ ค่าฯธรรมเนียมการศึกษาฯ
9.ประกาศฯ ค่าใช้จ่ายการจัดการหลักสูตรฯ
10.ประกาศฯ การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
11.ประกาศฯ รายชื่อหลักสูตรโครงการพิเศษ
12.ประกาศฯรายชื่อหลักสูตรโครงการพิเศษ
13.ประกาศหลักสูตรโครงการพิเศษเพิ่มเติม
14.ประกาศค่าฯธรรมเนียมโครงการพิเศษ
15.ประกาศฯค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ
แนวทางจัดการศึกษาปริญญาโท ๒ ปริญญา 2548
ระเบียบ_ว่าด้วยการสอบประจำภาค 2547
ระเบียบการศึกษาปริญญาตรีสำหรับผู้ได้ปริญญาตรีแล้ว 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตหนองคาย 2555
ระเบียบฯ การเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ 2550
ระเบียบฯ ป-ตรี แบบก้าวหน้า 2555
ระเบียบฯ มข ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 2555
ระเบียบฯ ว่าด้วยสถาบันภาษา มข 2548
ระเบียบฯสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 2548