admission61

โครงการชี้แจงทำความเข้าใจ

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ (pdf)

 

 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล

      เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีการแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากที่ผ่านมา นักเรียนต้องผ่านการสอบหลายครั้ง ทั้งการสอบข้อสอบกลางอย่าง GAT-PAT 9 วิชาสามัญ และ O-Net อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดสอบตรงของตนเอง และมีการรับที่หลายรอบเกินไป เกิดค่าใช้จ่ายจนเป็นภาระของผู้ปกครอง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการ Admission ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยตระหนักถึงผลดีที่จะเกิดกับนักเรียนและผู้ปกครองตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบ มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองมากขึ้น ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเครียด ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การใช้สัดส่วนคะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT จะยังคงเป็นไปตามประกาศล่วงหน้า 3 ปี คือในปีการศึกษา 2560-2562

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงเสนอจัดทำโครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน 4 ภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในระบบการคัดเลือกแบบใหม่ ในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

2) เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานต่อไป

3) เพื่อรวบรวมประเด็นคำถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำมารวบรวมเป็นคำถามที่พบบ่อย จัดเผยแพร่ใน website

4) เพื่อรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง ประกอบด้วย

1) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูแนะแนวโรงเรียน ประมาณ 1,000-1,600 คน คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกลุ่มโรงเรียน

2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประมาณ 80 คน คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

3) กลุ่มที่ 3 ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 120 คน คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกลุ่มผู้ปกครอง

**แต่ละโรงเรียนหรือสถานบันอุดมศึกษาถ้าจะเข้าร่วม 2 ท่านขึ้นไป ต้องสมัครทั้ง 2 ท่านในครั้งเดียวกัน เพราะระบบจะให้สมัครโรงเรียนหรือสถาบันละครั้งเท่านั้น**

มีปัญหาในการสมัคร แจ้งปัญหาได้ที่ chaisupap@kkku.ac.th

4. รูปแบบการดำเนินงาน

การบรรยาย/อภิปราย

5. สถานที่จัดงาน

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการคัดเลือกแบบใหม่ ในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

2) ได้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานต่อไป

3) ได้ประเด็นคำถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำมารวบรวมเป็นคำถามที่พบบ่อย จัดเผยแพร่ใน website

4) ได้รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

08.00 – 08.45 น.

ลงทะเบียน
08.45 – 09.15 น. พิธีเปิด และชี้แจงหลักการและแนวคิดสำคัญในการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.15 – 10.45 น. บรรยาย : ขั้นตอนและระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แบบใหม่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ประธานคณะทำงานแอดมิชชันฟอรัมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร พิชัยยา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.45 – 11.30 น. คำถาม – คำตอบ จากผู้เข้าร่วมประชุม
11.30 – 12.00 น. บรรยาย : นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นหมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม