All BAAD News

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา    เรื่อง  “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง   เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE”
By Admin / August 9, 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE”

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์ และเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE” วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM)สามารถลงทะเบียนผ่านทาง...

Read More
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12
By Admin / April 1, 2021

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในนามประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่
By Admin / April 1, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากรกรรมการสภาวิชาการ...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี
By Admin / March 24, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักฯครบรอบ 27 ปี...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Admin / March 24, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะ ได้เข้าหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านระบบคลังหน่วยกิต ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อาคารวิทยวิทยวิภาส...

Read More
สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่
By Admin / March 20, 2021

สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
By Admin / March 19, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารอทิตยาทร  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
By Admin / March 15, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต...

Read More
อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal
By Admin / June 9, 2020

อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์...

Read More