All public relations news

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา    เรื่อง  “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง   เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE”
By Admin / August 9, 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE”

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์ และเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE” วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM)สามารถลงทะเบียนผ่านทาง...

Read More
สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่
By Admin / May 11, 2021

สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในหัวข้อสำคัญ 2 เรื่อง โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นเลิศด้านการสอนตาม “แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ของกระทรวง อว....

Read More
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12
By Admin / April 1, 2021

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในนามประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่
By Admin / April 1, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากรกรรมการสภาวิชาการ...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี
By Admin / March 24, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักฯครบรอบ 27 ปี...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Admin / March 24, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะ ได้เข้าหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านระบบคลังหน่วยกิต ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อาคารวิทยวิทยวิภาส...

Read More