ข่าวสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทั้งหมด

มข. ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์โสมฯ
By Admin / April 5, 2018

มข. ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์โสมฯ

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read More
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
By Admin / April 3, 2018

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุมโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะ

Read More
งาน OD “พัฒนาองค์กรด้วยพลังสร้างสรรค์”
By Admin / April 3, 2018

งาน OD “พัฒนาองค์กรด้วยพลังสร้างสรรค์”

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนทัศน์พลังสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ แซนด์ ดูนส์ จ้าวหลาวบีช รีสอร์ต จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรัก...

Read More
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
By Admin / March 27, 2018

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร โดยในงานการร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน และสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น....

Read More
ปิดปรับปรุงโปรแกรมระบบ TQF
By Admin / January 22, 2018

ปิดปรับปรุงโปรแกรมระบบ TQF

เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดระบบฐานข้อมูลหลักสูตร (TQF) เพื่อให้จัดทำ มคอ 2,3,4,5,6 ไปแล้วนั้น เนื่องจากการใช้ ระบบ TQF ไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

Read More
มข. ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”
By Win / January 11, 2018

มข. ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ซึ่งในครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นเจ้าภาพ และเป็นการร่วมมือกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...

Read More
มข. จัดประชุม ๔ ฝ่าย เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
By Win / November 3, 2017

มข. จัดประชุม ๔ ฝ่าย เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม ๔ ฝ่าย ระหว่างสำนักพระราชวัง จังหวัด ทหาร...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
By Win / September 10, 2017

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561         วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนโฮเต็ล ห้องสัมมนาภูมริน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ...

Read More