ข่าวสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทั้งหมด

รองฯ วิชาการร่วมงานวันสถาปนา วปท.มข.
By Admin / April 5, 2016

รองฯ วิชาการร่วมงานวันสถาปนา วปท.มข.

ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
การอบรมการใช้ระบบลงทะเบียนและระบบตารางสอนตารางสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่คณะวิชา
By Admin / March 27, 2016

การอบรมการใช้ระบบลงทะเบียนและระบบตารางสอนตารางสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่คณะวิชา

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ได้จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้เรื่องการใช้ระบบลงทะเบียนและระบบตารางสอนตารางสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริม ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในระดับคณะวิชา...

Read More
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
By Admin / March 19, 2016

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เมื่อปี พ.ศ. 2537 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มีการปรับปรุงการแบ่งงานส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงมีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี...

Read More
การประชุม “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558”
By Admin / March 19, 2016

การประชุม “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดการประชุม เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี...

Read More
ประชุมวิชาการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
By Admin / March 1, 2016

ประชุมวิชาการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558” ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมการจัดการความรู้ตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ
By Admin / August 27, 2015

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมการจัดการความรู้ตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา/หน่วยงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ พลพินิจ ร่วมด้วยวิทยากร นางสาวอรวรรณ...

Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
By Admin / July 9, 2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี...

Read More
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วม MOU ด้านการพัฒนาหลักสูตร
By Admin / July 8, 2015

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วม MOU ด้านการพัฒนาหลักสูตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์...

Read More
โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทำงานของบุคลากร
By Admin / June 30, 2015

โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทำงานของบุคลากร

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทำงานของบุคลากรณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 1. พ.ร.บ....

Read More
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตร
By Admin / June 17, 2015

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจ และบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิต-ธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

Read More