แจ้งนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 58 ดำเนินการ Upload รูปประจำตัววารสารข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2558รายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

แจ้งนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 58 ดำเนินการ Upload รูปประจำตัว

ข่าวประกาศ

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสขึ้นต้นด้วย 58 ดำเนินการ Upload รูปประจำตัวเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และหลักฐานส่วนตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ
หมายเหตุ : กรณีลืมรหัสนักศึกษาสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (043-202286) หรือ Facebook “กลุ่มภารกิจบริการ”

photo_upload
...
Read more

รายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

ดาวน์โหลดที่นี้ year-report-2557

สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ รวมถึงภารกิจหลากหลายที่อยู่ในความรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2557 โดยนำเสนอข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และกลุ่มภารกิจ งบประมาณต่างๆ สรุปผลการดำเนินงาน และการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารต่อไป รายงานประจำปีฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ทำให้การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มกราคม 2558
...
Read more

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

manual2557 ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ระดับปริญญาตรี คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ยังใช้เป็นคู่มือของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำนักศึกษา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิง ของผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจโดยทั่วไป ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ปรากฎในคู่มือนักศึกษานี้ ได้จัดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่โดยแยกเป็นหมวดที่ 1-5 สำหรับส่วนที่เกี่ยวกับบริการและสวัสดิการต่างๆ ได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือนักศึกษาแยกอีกฉบับหนึ่ง คือ เล่มกัลปพฤกษ์ ช่อที่ 51 เพื่อสะดวกในการใช้งานและเนื่องจากอาจจะมีระเบียบ และข้อปฏิบัติอื่น ๆ ออกเพิ่มเติมอีกต่อไป นักศึกษาจึงควรติดตามอยู่เสมอ คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของคณะทำงานจัดทำคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทุกท่าน จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กรกฎาคม 2557

...
Read more