สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา ทิศทาง มข.สู่อนาคตรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ รอบที่ 2 โควต้าภาคฯมข. ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

สำนักบริหารฯ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23

[metaslider id=13481 cssclass=""]

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การรับนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด โดยวันแรกมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานมากกว่า 8,000 คน โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและกิจกรรมบนเวทีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันที่เข้าร่วมงานพร้อมกิจกรรม ถาม – ตอบ มอบรางวัลและกิจกรรมนันทนาการจากผู้แทนคณะ

ภาพ/ข่าว : ภารดี อนุสุเรนทร์

สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา ทิศทาง มข.สู่อนาคต

[metaslider id=7403]
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้จัดขึ้น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 และรุ่นที่ 2 จัดขั้นในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 โดยได้เรียนเชิญอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการทั้ง 20 จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน/รุ่น ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม อวานี โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีรูปแบบการจัดดำเนินการดังนี้ 1.การบรรยายพิเศษ "ทิศทาง มข.สู่อนาคต" 2.กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์/กิจกรรมครูแนะแนวช่วยแนะนำ 3.การบรรยายพิเศษ "ความคืบหน้าโควต้า มข./TCAS62" ซึ่งพิธีเปิดกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้กล่าวว่า "กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการ สัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา...
Read more

มข. ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

[metaslider id=5124]

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ซึ่งในครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นเจ้าภาพ และเป็นการร่วมมือกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจท่ัวไปเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนการ พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 คือการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งใน ส่วนกลางและสว่นภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) ในวิทยาเขตบางเขน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศกึษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่อืโครงการ“เลือกแนวทาง...วางอนาคต”ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดในช่วงเดียวกับการเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา โดยมุ่งหวังในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและสารประโยชน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การเลือกคณะวิชา และแนะนาสาขาอาชีพ บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการศกึ ษาต่อใน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผปู้ กครองและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ ทั้งน้ี เพื่อผลทางภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเพื่อเป็น ข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียนที่จะเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะ ช่วยส่งผลใหผ้เู้รียนเลือกเข้าศกึษาและรู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต

เพิ่มเติม http://eduserv.ku.ac.th/album/images/source/gallery.php?path=album%2Fimages%2Fmarket22%2F

...
Read more