“รับฟังเสียง: เสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ”สำนักบริหารฯ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21เด็กนักเรียนยากจน 83 คนภาคอีสาน สอบสัมภาษณ์ โควตา มข. ฟรีประกาศกำหนดการ โควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 แล้ว !!!

“รับฟังเสียง: เสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ”

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ และบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักฯที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชาต่าง ๆ ที่วิทยาเขตหนองคาย ณ ห้องประชุม NK6106 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน สะท้อนข้อจำกัดของการปฏิบัติในบางกระบวนงาน ตลอดจนการเสนอแนะข้อมูลเพื่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการให้บริการและดำเนินงานระหว่างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและวิทยาเขตหนองคายให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในการยกระดับและคุณภาพการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและคณะวิชา ประเด็นสำคัญที่มีการหารือในครั้งนี้ ได้แก่ การลงทะเบียนกรณีพิเศษ การแก้ไขตารางสอบหลังจากที่มีการลงทะเบียนแล้ว การลงทะเบียนของนักศึกษากองทุนกยศ./กรอ. การผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรและระบบฐานข้อมูลหลักสูตร (KKU TQF MIS) การรับบุคคลเข้าศึกษา สหกิจศึกษา และการส่งหนังสือ (การใช้ระบบ KKU DMS) เป็นต้น การรับฟังเสียงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและคณะวิชาต่าง ๆ...
Read more

สำนักบริหารฯ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

[metaslider id=4144] มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ การแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้แก่ นักเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดในรูปของนิทรรศการการแนะนำหลักสูตรอุดมศึกษาในระดับต่างๆ การให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา การอภิปรายนอกจากนี้ยังเปิดให้เข้าชมคณะต่างๆ (Open House) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.kku.ac.th/openhouse...
Read more

เด็กนักเรียนยากจน 83 คนภาคอีสาน สอบสัมภาษณ์ โควตา มข. ฟรี

[metaslider id=4123] สอบโควตา มข.มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน5,578คนในจำนวนนี้มีนักเรียนจากโครงการสนับสนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนจำนวน 83 คนจาก 413 คนสอบสัมภาษณ์ร่วมด้วยระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 59 (more…)...
Read more

ประกาศกำหนดการ โควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 แล้ว !!!

bannernews11

เปิดรับสมัครโควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560
เปิดรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายสามัญ ทั่วประเทศ หรือน้องๆที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือน้องๆที่ซิ่ว สามารถสมัครได้ค่ะ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร และคณะ/สาขาที่เปิดรับ ที่ https://admissions.kku.ac.th
...
Read more