สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ม.อุบล เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normalนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร และระบบออนไลน์ โดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ประธานการเปิดงานได้กล่าวถึงความสำคัญของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 องค์ประกอบของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education transformation) เพื่อปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผล (Criteria for Success) จากการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) เป็นการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)...

Read more

ม.อุบล เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้า และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการศึกษากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตลอดจนภารกิจสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

Read more

อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และนายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้การต้อนรับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

งานหลักสูตรและสหิกศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562       สำหรับนักศึกษาจำนวน 263 คน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดโครงการฯ ในรูปแบบ poster สหกิจศึกษาอาเซียน และ นำเสนอผลงาน (Oral Presentation)  ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม) และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ (แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 9 กลุ่ม) โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน จำนวน 24 คน เพื่อพิจารณาให้คะแนน คัดเลือกและตัดสินผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน  ซึ่งมีผลการประกวดที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ดังต่อไปนี้

Read more