มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสำนักทะเบียนและประมวลผลจัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

[metaslider id=2507]

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย สาระสำคัญของ MOU คือ การร่วมมือกันทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และการใช้งานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา คณะ การวิจัย หลักสูตร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหรือเป็นแนวทางแก่กันและกัน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วยข่าว/ภาพ : วิญญ์ สาสุนันท์...
Read more

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา

[metaslider id=2494]

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 06.30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2558 โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ซึ่ง รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารและรองผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ

...
Read more

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน

[metaslider id=2492]

วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผและสารสนเทศ ให้การต้อนรับกองทะเบียนและประมวลผล และศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบงานหลักสูตร และการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนปละประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

...
Read more