สำนักบริหารฯ จัดโครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2563สำนักบริการและพัฒนาวิชาการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ มข “Education and Digital Transformation”อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปีสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”

สำนักบริหารฯ จัดโครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2563...

Read more

สำนักบริการและพัฒนาวิชาการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ มข “Education and Digital Transformation”

วันที่ 8 มิถุนายน 2652 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร และของมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด "Education and Digital Transformation"

โดยตามโครงสร้างใหม่ของสำนักฯ แบ่งออกเป็นสี่ส่วนงานได้แก่ งานบริการและทะเบียนการศึกษา งานบริหารและสารสนเทศ งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา งานรับเข้าและการตลาด ซึ่งมีการนำเสนอโครงการตามแผนประจำปี 2563 การประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ
ข่าว : วิญญ์ สาสุนันท์

อธิการบดีเป็นประธานวันทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

[metaslider id=11650] วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากรทุกหน่วยงานในอาคารพิมล กลกิจ โดยมีบุคลากรจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมร่วมพิธีทำบุญในโอกาสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีไหว้เจ้าที่ประจำอาคารพิมลกลกิจ โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการ 09.45 น. สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และเวลา 10.30 น. เป็นพิธีกรรมทางศาสนา โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการดบี เป็นประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการตามขั้นตอนตามพิธีกรรมทางศาสนนา โดยลำดับสุดท้าย พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 13.30 น.บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ณ มูลนิธิบ้านลูกรัก  ...
Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”

[metaslider id=11475]
วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลโครงการ "Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้" ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในส่วนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสุข ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น คือด้าน Happy Relax, Happy Brain, Happy Body และ Happy Money เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการสร้างองค์กรแห่งความสุข และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากรมีบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 คน เป็นชาย 20 คน และเป็นหญิงจำนวน 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป รองลงมาคือกลุ่มพัฒนาวิชาการ และ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ตามลำดับ ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ ด้านสถานที่จัดอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด...
Read more