ม.อุบล เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ม.อุบล เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้า และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการศึกษากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตลอดจนภารกิจสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

Read more