สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำอธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และนายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้การต้อนรับ