ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE”สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE”

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์ และเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่าง เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่าน CWIE” วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM)สามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://kku.world/705-j

...
Read more

สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในหัวข้อสำคัญ 2 เรื่อง โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นเลิศด้านการสอนตาม “แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ของกระทรวง อว. และ “มาตรฐานการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร  (UK-PSF) วิทยากร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ Principal Fellow (UK-PSF) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระสำคัญจากการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand Professional Standards Frame, PSF) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ องค์ความรู้ (อาจารย์มีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้)...

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในนามประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น สหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน (Co-operative and Work Integrated Education, CWIE) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยผู้แทนสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได้ร่วมกัน ซึ่งการจัดการศึกษาลักษณะผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน ซึ่งในการประกวดผลงานครั้งนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 39...

Read more

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากรกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร โดยนำตัวอย่างหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะ วิทยาลัย ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวม 10 หลักสูตรเป็นตัวอย่างในการทำปฏิบัติการ การนี้วิทยากรได้ร่วมวิพากษ์และเสนอแนวคิดสำคัญของการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome- based education) ควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนที่แนวคิดของการออกแบบหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเป็นสำคัญ ผ่านปรัชญาของหลักสูตรสู่การกำหนดเป้าประสงค์ เพื่อกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning...

Read more