กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน


วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผและสารสนเทศ ให้การต้อนรับกองทะเบียนและประมวลผล และศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบงานหลักสูตร และการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนปละประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments are closed.