การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุมโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะ

Comments are closed.