การประชุม “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดการประชุม เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธี และการบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และตอบประเด็นซักถามต่างๆ โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำหลักสูตรของแต่ละคณะวิชาเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและนำข้อเสนอแนะต่างๆจากที่ประชุมไปเป็นแนวทางการพัฒนาด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

Comments are closed.