การอบรมการใช้ระบบลงทะเบียนและระบบตารางสอนตารางสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่คณะวิชาวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ได้จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้เรื่องการใช้ระบบลงทะเบียนและระบบตารางสอนตารางสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริม ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในระดับคณะวิชา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ อุปสรรค ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นประธาน และ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.