การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์  สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา   ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ณัฐฌา ขำศิริ

Comments are closed.