กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเมื่อปี พ.ศ. 2537 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มีการปรับปรุงการแบ่งงานส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงมีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าด้วยกัน และขอเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ใช้ชื่อว่า “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากร จึงได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลาการและรำลึกถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของการก่อตั้งส่วนงานนี้ โดยมีอดีตคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะวิชาต่างๆเข้าร่วมงานด้วย

Comments are closed.