คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการสำนักฯ

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุศยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคุณเพ็ญนภา วันสาสืบ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากร เข้าแสดงความยินแก่รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเข้าสู่วาระที่ 2 ด้วยการบริหารและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยพัฒนา ปรับปรุงจากข้อเสนอ ทิศทางกลยุทธ์ และนโยบายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดทำโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

No Comments Yet.

Leave a comment