คณะบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการนำของอธิการบดี จึงมีความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน เพื่อรับทราบความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหารบุคลากรสายวิชาการ และบุคลสกรสายสนับสนุน อันจะทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

อาจเป็นรูปภาพของ 21 คน ซึ่งรวมถึง PalmSuwaree Kiawkham, Jiaranai Neal, Surasak Kaewkumsan, Daranee Hormdee และ Piyawat Saipan, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Daranee Hormdee, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

Comments are closed.