คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทียนการศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยให้ความสในใจศึกษาดูงานระบบสารสนเทศที่ให้บริการหลายระบบ หลายคณะหน่วยงาน เช่น ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบประเมินรายวิชา ระบบจัดตารางเรียน ตารางสอนตารางสอบ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการส่งต่อข้อมูลอันสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของคณะต่อไป

ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ
ข่าว : วิญญ์ สาสุนันท์

Comments are closed.