งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายเยี่ยมชมสำนักฯ

หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา
ได้ให้การต้อนรับ
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ซึ่งได้ขอเข้าศึกษาดูงานตามรูปแบบโครงสร้างบริหารงานใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุน ของวิทยาเขตฯ โดย
-คุณศิริวรรณ จิ๋วแหยม หัวหน้างานฯ
-คุณอุมาภรณ์ ไชยช่วย นักวิชาการศึกษา
-คุณยุทธภูมิ ขุลาหล้า นักวิเทศสัมพันธ์
ในการนี้ทางหน่วยสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้างานหลักสูตรและสหกิจศึกษาร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลด้านระบบสหกิจศึกษาของหน่วยสหกิจศึกษาและแนวโน้มสำหรับแผนงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติที่จะได้ประสานข้อมูลและดำเนินการร่วมกันในแผนงบประมาณต่อไป

ข่าว/ภาพ : จีระศักดิ์ เกษจันทร์

Comments are closed.