งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดอบรมการจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System (มคอ. 3-7)

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ได้จัดอบรมการจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System (มคอ. 3-7) สำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณไพรินทร์ เมืองสนาม นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตระบบสารสนเทศ SAR-Curriculum: SAR Information System ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และระบบออนไลน์ google meet

ข่าว/ภาพ : ณัฐชา ขำศิริ

Comments are closed.