งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดสัมมนาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 10 กันยายน 2563 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดสัมมนาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ได้มีการเสวนาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรด้านความท้ายท้ายเมื่อมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา รวมถึงการปรับกรอบแนวคิดและการเสนอ มคอ.2 จากหลักสูตรอย่างไรให้ตอบโจทย์กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา

Comments are closed.