งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวคิดการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2563 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวคิดการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ : กรณีศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตร เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการหลักสูตรสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่และการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

Comments are closed.