งาน OD “พัฒนาองค์กรด้วยพลังสร้างสรรค์”

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนทัศน์พลังสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ แซนด์ ดูนส์ จ้าวหลาวบีช รีสอร์ต จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรัก ความผูกพันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

Comments are closed.