ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาหลักสูตร

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์  มูลเพีย หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการได้นำเสนอการ “การบรรจุหลักสูตรในแผน  การให้ปริญญา วท.บ.สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาทางแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และการให้อนุปริญญาสำหรับผู้ไม่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี” พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป

 

ข่าว / ณัฐฌา,ภรณ์ฑิพย์

ภาพข่าว / ธเนศ

Comments are closed.