นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัล “การประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดโครงการ

“การประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”

โดยมีผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับภาคฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน โดยผลการประกวด นักศึกษาสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 4 รางวัล ได้แก่

ประเภทโครงงานสหกิจศึกษานานาชาติ

รางวัลดีเลิศ. ได้แก่
นางสาวทิพยรัตน์ สีเหลือง AG ชื่อผลงาน “The dieease and evaluation of pumpkin plant” ประเทศมาเลเซีย

รางวัลดีเยี่ยม ได้แก่
นางสาวศศิธร แก้ววิเศษ IC ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานในช่วงทดลองงาน(ภายใน 3 เดือนแรก) ณ โรงแรม Langkawi Seaview เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาววงวรรณ เพาะชม AG ชื่อผลงาน “ผลของการผสมดอกในตำแหน่งที่แตกต่างกันต่อผลผลิตของผลและเมล็ดของแตงกวา” ประเทศ สปป.ลาว

ประเภทโครงงานสหกิจศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลดีเลิศ ได้แก่
นางสาวมะลิวัลย์ ขันเล็ก HS ชื่อผลงาน “สมดลชีวิตกับการทำงาน”

โดยผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล”ดีเลิศ”จะเป็นตัวแทนเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยนำผลงานส่งเข้าประกวดระดับชาติ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

No Comments Yet.

Leave a comment