นักศึกษาสหกิจศึกษารับรางวัลประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภท ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ในโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9  ณ อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 4 ผลงาน อันได้แก่

1. นางสาวณัฐฐา พงษ์สุระ คณะเกษรตศาสตร์ ชื่อผลงาน การประเมินผลผลิตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะระ 10 พันธุ์

2.นางสาวณัฐชยา จินดามณี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชื่อผลงาน”ผังทางเดินเอกสารและการควบคุมภายในระบบลูกหนี้การค้าแบบขายเชื่อ บริษัท เบทาโกร(ลาว)จำกัด ผู้เดียว”

3.นายอนุชาติ ตะระรัมย์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชื่อผลงาน “การศึกษาเครื่องมือหลักเกณฑ์ขั้นตอนและสภาพปัญหาในการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน บริษัท เคเอฟซี เวียดนาม”

4. นางสาวสาลินี พลสุตัง คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรจุลลินทรีย์ในต้นข้าวภายใต้สภาวะแห้งแล้งโดยใช้เทคนิค 16s Sequencing” 

และผลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 ปรากฏว่านักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล อันได้แก่

1.รางวัลดีเลิศ   นางสาวสาลินี พลสุตัง คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรจุลลินทรีย์ในต้นข้าวภายใต้สภาวะแห้งแล้งโดยใช้เทคนิค 16s Sequencing”

2.รางวัลชมเชย  นายอนุชาติ ตะระรัมย์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชื่อผลงาน “การศึกษาเครื่องมือหลักเกณฑ์ขั้นตอนและสภาพปัญหาในการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน บริษัท เคเอฟซี เวียดนาม”

ทั้งนี้ ผลงานเรื่อ “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรจุลลินทรีย์ในต้นข้าวภายใต้สภาวะแห้งแล้งโดยใช้เทคนิค 16s Sequencing” ของนางสาวสาลินี พลสุตัง คณะวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลดีเลิศ จะส่งเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับประเทศ ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ในลำดับต่อไป

No Comments Yet.

Leave a comment