นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

งานหลักสูตรและสหิกศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562       สำหรับนักศึกษาจำนวน 263 คน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดโครงการฯ ในรูปแบบ poster สหกิจศึกษาอาเซียน และ นำเสนอผลงาน (Oral Presentation)  ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม) และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ (แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 9 กลุ่ม) โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน จำนวน 24 คน เพื่อพิจารณาให้คะแนน คัดเลือกและตัดสินผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน  ซึ่งมีผลการประกวดที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ดังต่อไปนี้

Comments are closed.