นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ประเภทที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   และผลการประกวดผลงานดังกล่าว นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ทั้ง 3 ผลงาน ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สิงห์ คณะเกษตรศาสตร์ สถานประกอบการ Green World Genetics Sdn. Bhd. (GWG) ประเทศมาเลเซีย  ชื่อผลงาน Effects of Kristalon fertilizer on plant growth and fruit quality of hybrid melon  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวพรประภา ใจพล คณะเกษตรศาสตร์ สถานประกอบการ  Philippine Rice Research Institute (PhilRice) ประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อผลงาน Principles and practices of cytoplasmic male sterile (CMS) lines seed multiplication and determining flowering behavior in A x B hybrid rice seed parent production. อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวภัทรวรรณ ลมพิมาย คณะเกษตรศาสตร์ สถานประกอบการ Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อผลงาน Control of post-harvest disease in chili pepper fruits using three weed species อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะส่งเข้าประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นในระดับประเทศต่อไป

 

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ข่าว : จีรศักดิ์ เกษจันทร์ /ภรณ์ฑิพย์ วะทา

Comments are closed.