ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 480/2559 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๘๐/๒๕๕๙
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558


finalchange

Comments are closed.